1. Jianbing Zhu+, Meiling Xiao+, Dezhang Ren+, Rui Gao, Xiaozhi Liu, Zhen Zhang, Dan Luo, Wei Xing, Dong Su, Aiping Yu*, Zhongwei Chen*. Quasi-Covalently Coupled Ni–Cu Atomic Pair for Synergistic Electroreduction of CO2Journal of the American Chemical Society2022, Accepted. (IF=15.419)

2. Hongxiang Wu, Yibo Wang, Zhaoping Shi, Xue Wang, Jiahao Yang, Meiling Xiao*, Junjie Ge*, Wei Xing*, Changpeng Liu*. Recent developments of Iridium-based
catalysts for oxygen evolution reaction in acidic water electrolysis. 
Journal of Materials of Chemistry A. 2022, Accepted. (IF=12.732)

3. Meiling Xiao, Jianbing Zhu, Shuang Li, Gaoran Li, Wenwen Liu, Ya-Ping Deng, Zhengyu Bai*, Lu Ma, Ming Feng, Tianpin Wu, Dong Su, Jun Lu, Aiping Yu, and Zhongwei Chen*. 3d-Orbital Occupancy Regulated Ir-Co Atomic Pair Toward Superior Bifunctional Oxygen Electrocatalysis. ACS Catalysts. 2021, 11, 14, 8837–8846. (IF=13.084)

4. Meiling Xiao, Zihao Xing, Zhao Jin, Changpeng Liu, Junjie Ge, Jianbing Zhu*, Ying Wang*, Xiao Zhao* Zhongwei Chen*. Preferentially Engineering FeN4 Edge Sites onto Graphitic Nanosheets for Highly Active and Durable Oxygen Electrocatalysis in Rechargeable Zn–Air Batteries. Advanced Materials. 2020, 32, 2004900. (IF=27.40)

5. Jianbing Zhu+, Meiling Xiao+, Gaoran Li, Shuang Li, Jing Zhang, Guihua Liu, Lu Ma, Tianpin Wu, Jun Lu, Aiping Yu, Dong Su, Huile Jin, Shun Wang*, Zhongwei Chen*. A Triphasic Bifunctional Oxygen Electrocatalyst with Tunable and Synergetic Interfacial Structure for Rechargeable Zn‐Air Batteries. Advanced Energy Materials. 2020, 10, 1903003. (IF=25.25)

6.Yue Niu+, Meiling Xiao+, Jianbing Zhu, Taotao Zeng, Jingde Li, Wenyao Zhang, Dong Su, Aiping Yu, Zhongwei Chen*. A “trimurti” heterostructured hybrid with an intimate CoO/CoxP interface as a robust bifunctional air electrode for rechargeable Zn–air batteries. Journal of Materials Chemistry A. 2020,8, 9177-9184 (IF=11.30)

7.Jianbing Zhu+, Shuang Li+, Meiling Xiao+, Xiao Zhao, Gaoran Li, Zhengyu Bai, Mattew Li, Yongfeng Hu, Renfei Feng, Wenwen Liu, Rui Gao, Dong Su, Aiping Yu and Zhongwei Chen*. Tensile-strained ruthenium phosphide by anion substitution for highly active and durable hydrogen evolution. , Nano Energy 2020, 77: 105212. (IF=16.60)

8.Meiling Xiao, Jianbing Zhu, Gaoran Li, Na Li, Shuang Li, Zachary Paul Cano, Lu Ma, Peixin Cui, Pan Xu, Gaopeng Jiang, Huile Jin, Shun Wang* Tianpin Wu* Jun Lu, Aiping Yu, Dong Su* Zhongwei Chen*. A single atom iridium heterogeneous catalyst in oxygen reduction reaction.  Angewandte Chemie International Edition. 2019, 131: 9742 – 9747. (IF=12.96)

9.Meiling Xiao, Yongting Chen, Jianbing Zhu, Hao Zhang, Xiao Zhao, Liqin Gao, Xian Wang, Jin Zhao, Junjie Ge*, Zheng Jiang*, Shengli Chen*, Changpeng Liu, Wei Xing*. Climbing the apex of the ORR volcano plot via binuclear site construction: electronic and geometric engineering. Journal of the American Chemical Society. 2019, 141: 17763–17770. (IF=14.61)

10.Meiling Xiao, Liqin Gao, Ying Wang, Xian Wang, Jianbing Zhu, Zhao Jin, Changpeng Liu, Hengquan Chen, Gaoran Li, Junjie Ge*, Qinggang He*, Zhijian Wu, Zhongwei Chen*, Wei Xing*. Engineering energy level of metal center: Ru single-atom site for efficient and durable oxygen reduction catalysis.
Journal of the American Chemical Society. 2019, 141, 50, 19800–19806 (IF=14.61).